Warunki użytkowania

Przegląd

Korzystając z platform i/lub usług Mistaken, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, dlatego zalecamy poświęcenie czasu na zapoznanie się z nim.

Niniejszy Regulamin i Warunki użytkowania („Regulamin” lub „Warunki”) regulują Twoje korzystanie ze strony https://mistaken.pl, naszych serwerów gier, rang premium, całej zawartości i oprogramowania związanego z naszą usługą lub jakiejkolwiek innej usługi świadczonej przez Mistaken.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed rozpoczęciem korzystania z Usługi. Korzystając z Usługi lub klikając na zaakceptowanie lub wyrażenie zgody na Regulamin, gdy taka opcja jest dostępna dla Ciebie, akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz naszej Polityki Prywatności (dołączonej w odnośniku). Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Serwisu lub z niego korzystają. Jeśli nie chcesz zgodzić się z niniejszymi Warunkami lub Polityką Prywatności, nie wolno Ci uzyskać dostępu lub korzystać z Usługi.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszych Warunków bez uprzedzenia.

Warunki korzystania z konta

 • Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. Mistaken nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Ciebie tego obowiązku bezpieczeństwa. Musisz powiadomić nas natychmiast po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu Twojego konta.
 • Jesteś odpowiedzialny za wszelkie działania, które występują w ramach Twojego konta.
 • Użytkownik nie może korzystać z Usługi w celach niezgodnych z prawem lub naruszających przepisy obowiązujące w jego prowincji, na jego terytorium lub w jego kraju.
 • Musisz podać poprawny adres e-mail i wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji.
 • Twój login może być używany tylko przez jedną osobę – jeden login współdzielony przez wiele osób nie jest dozwolony.
 • Użytkownik musi być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne zautomatyzowane metody nie są dozwolone.

Warunki ogólne

 • Użytkownik korzysta z Usługi na swoje wyłączne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie „tak jak jest” i „tak jak jest dostępna”.
 • Wsparcie techniczne oraz prośby o anulowanie subskrypcji są udzielane wyłącznie za pośrednictwem formularza (https://mistaken.pl/#contact) oraz na Discordzie.
 • Użytkownik rozumie, że Mistaken korzysta z usług zewnętrznych dostawców i partnerów hostingowych w celu zapewnienia niezbędnego sprzętu, oprogramowania, sieci, przechowywania danych i powiązanych technologii wymaganych do świadczenia Usługi.
 • Użytkownik zgadza się korzystać z Usługi, w tym ze wszystkich cech i funkcjonalności z nią związanych, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami lub innymi ograniczeniami dotyczącymi korzystania z Usługi lub jej zawartości. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach, użytkownik zobowiązuje się nie archiwizować, nie pobierać, nie reprodukować, nie rozprowadzać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie wykonywać, nie publikować, nie udzielać licencji, nie tworzyć dzieł pochodnych, nie oferować na sprzedaż ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w Usłudze lub uzyskanych za jej pośrednictwem. Użytkownik zobowiązuje się również nie obchodzić, nie usuwać, nie zmieniać, nie dezaktywować, nie pogarszać ani nie udaremniać żadnych zabezpieczeń treści zawartych w serwisie; nie używać robotów, pająków, skrobaków ani innych zautomatyzowanych środków w celu uzyskania dostępu do serwisu; nie dekompilować, nie odtwarzać ani nie dezasemblować żadnego oprogramowania ani innych produktów lub procesów dostępnych za pośrednictwem serwisu; nie wstawiać żadnego kodu ani produktu ani nie manipulować zawartością serwisu w żaden sposób; ani nie stosować żadnych metod eksploracji, gromadzenia ani ekstrakcji danych. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać, nie umieszczać, nie wysyłać pocztą elektroniczną ani w inny sposób nie przekazywać żadnych materiałów mających na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego związanego z usługą, w tym wirusów komputerowych lub innych kodów komputerowych, plików lub programów.
 • Nie wolno Ci modyfikować innej strony internetowej w taki sposób, aby fałszywie sugerować, że jest ona powiązana z Mistaken .
 • Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi bez wyraźnej pisemnej zgody Mistaken.
 • Możemy, ale nie mamy obowiązku, usuwać treści i konta, które według naszego uznania są niezgodne z prawem lub naruszają niniejsze Warunki.
 • Słowne, fizyczne, pisemne lub inne nadużycia (w tym groźby nadużycia lub odwetu) w stosunku do jakiegokolwiek użytkownika lub administracji spowodują natychmiastowe zawieszenie konta i utratę wszelkich aktywnych subskrypcji, które możesz mieć, bez zwrotu pieniędzy lub rekompensaty. Spowoduje to usunięcie, tymczasowe lub na stałe, z Serwisu, według naszego wyłącznego uznania.
 • Przyjmujesz do wiadomości, że techniczne przetwarzanie i transmisja Usługi, w tym Twoich treści, może być przesyłana w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisję przez różne sieci; oraz (b) zmiany w celu spełnienia i dostosowania do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń.
 • Mistaken nie gwarantuje, że
  • Usługa spełni Twoje konkretne wymagania,
  • Usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna lub wolna od błędów,
  • wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi będą dokładne lub wiarygodne,
  • jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie za pośrednictwem Usługi spełni Twoje oczekiwania oraz
  • wszelkie błędy w Usłudze zostaną naprawione.
 • Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że Mistaken nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe, w tym między innymi za szkody z tytułu utraty zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub innych strat niematerialnych, wynikające z:
  • korzystania lub niemożności korzystania z usługi;
  • kosztów nabycia zastępczych towarów i usług wynikających z jakichkolwiek towarów, danych, informacji lub usług zakupionych lub uzyskanych lub wiadomości otrzymanych lub transakcji zawartych za pośrednictwem lub z usługi;
  • nieautoryzowanego dostępu do lub zmiany transmisji lub danych użytkownika;
  • oświadczeń lub postępowania jakiejkolwiek osoby trzeciej w usłudze;
  • lub jakiejkolwiek innej sprawy związanej z usługą.
 • Brak wykonania lub egzekwowania przez Mistaken jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Mistaken i reguluje korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem a Mistaken (w tym, lecz nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).
 • Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub poprawiają obecną Usługę, w tym publikacja nowych narzędzi i zasobów, będą podlegać Warunkom. Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczało akceptację i zgodę na takie zmiany.